Onderzoek

Psychologie Praktijk Ellen van Es neemt voor het bepalen van de capaciteiten van het kind of de jongere de Wechsler Intelligence Scale-Nederlandstalige versie (WISC-V-NL 2018) af, wat een algemene intelligentietest is voor de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. Voor het bepalen van de capaciteiten bij jongeren vanaf 16/17 jaar, wordt de Wechsel Adult Intelligence Scale Nederlandstalige versie (WAIS-IV-NL) toegepast. De WISC-V-NL geeft inzicht in de capaciteiten of algemene intelligentie, uitgedrukt in een cijfer of IQ (intelligentiequotiënt) met behulp van in totaal 14 subtesten. Van deze 14 subtesten zijn zeven subtesten nodig om de totale intelligentie te bepalen. Met de overige subtesten, indien afgenomen, kunnen aanvullende indexscores bepaald worden, waaronder in ieder geval de 5 indexen: verbaal begrip, visueel ruimtelijk begrip, Fluid redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. De ruwe scores worden omgezet in normscores op leeftijd.

Om zicht te krijgen op het gedrag, kan naast het intelligentieonderzoek, een neuropsychologische test (Bourdon-Vos en/of d2) worden afgenomen aangevuld met vragenlijsten ingevuld door de jongere, ouders en/of school. Op basis van een analyse van al deze gegevens, wordt bepaald of er sprake is van concentratiezwakte (ADD), concentratiezwakte en hyperactiviteit/impulsiviteit (ADHD) en/of gedragsproblematiek (onder andere ODD). Vervolgens kan daarop de begeleiding toegespitst worden.

 

 

Psychologie Praktijk Ellen van Es werkt evidence based, ofwel met de meest praktisch en effectief bewezen begeleidingsvormen. Vooral zijn daarin cognitief gedragstherapeutische aspecten verweven als de invloed van gedachten, gevoel en gedrag. De begeleiding kan ook dienen ter ondersteuning, ter ontlading of acceptatie.

 

De begeleiding bij kinderen wordt vaak ondersteund met een schriftje waarin opgeschreven wordt wat geleerd is en wat bijvoorbeeld ‘Kijk Wat Ik Kan’-taakjes (KWIK Taakjes) zijn die voor de volgende sessie gemaakt kunnen worden. Met jongeren wordt naar aanleiding van het gesprek besproken, afhankelijk van hun leeftijd, welke informatie wel of niet naar ouders gaat. Kijk voor meer informatie bij werkwijze.

‘Met behulp van het onderzoek, de analyse en het advies heeft u een waardevol instrument voor meer begrip van uw kind en het bieden van een betere begeleiding.’

Natasja

Particuliere hulp

PPVE biedt naast Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) dezelfde diagnostiek en begeleiding aan, zonder dat er een verwijzing van de huisarts nodig is. Dit geeft meer vrijheid in het behandelplan en de duur daarvan, maar de kosten zijn voor eigen rekening. Voor de tarieven klik hier.

Uitgangspunten

  • De behandeling zo kort duurt als mogelijk en zo lang als noodzakelijk;
  • Dat er een verwijzing naar een GGZ-instelling of overige derden kan plaats vinden;
  • Dat daarin een rol voor het systeem (ouders, gezin en school) is weggelegd;
  • Het kind of de jeugdige en zijn/haar systeem handvaten te geven, waarbij het aspect “bevorderen van competenties” centraal staat, omdat PPVE slechts een passant is die de veerkracht (resilience) van de aangemelde wil versterken;
  • Indien nodig kan er uitgebreide diagnostiek plaatsvinden.